آرشیو دسته بندی: ویتایگر فارسی

باشگاه مشتریان

امتیاز دادن به مشتریان مدیران لایق زمانی می‌توانند بهترین راهبرد تجاری را پیش ببرند که خود را به جای مشتری بگذارند و عملکرد خودشان را از دید مشتری بسنجند. نظرات مدیر...

ثبت و بایگانی اطلاعات

مقدمه ثبت و بایگانی  مکانیزه اطلاعات سبب ایجاد پایگاه دانش می‌شود. شما با استفاده از این پایگاه دانش می‌توانید مشتریان را آنالیز کنید. ثبت آمار دقیق رفتار و نحوه ...

قابلیت اطلاع رسانی همگانی

یکی از بخش هایی که تقریباً در تمام نرم افزارهای CRM مشاهده می کنیم، ایجاد وظیفه و شناسایی مسئول برای این وظایف است. به مرور با پیچیده شدن فرایند کسب و کار، مجموعه ای از ...