همه پست ها با مدیر سایت

باشگاه مشتریان

امتیاز دادن به مشتریان مدیران لایق زمانی می‌توانند بهترین راهبرد تجاری را پیش ببرند که خود را به جای مشتری بگذارند و عملکرد خودشان را از دید مشتری بسنجند. نظرات مدیر...